PNEU ČR (https://www.pneucr.cz/)

(VDPP) Všeobecné dodací a prodejní podmínky AutoCentrum ČR s.r.o.

 

I. Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné dodací a prodejní podmínky (dále jen “VDPP”) platí pro všechny dodávky zboží a služeb obchodní společnosti AutoCentrum ČR s.r.o., IČ 25756184, se sídlem Pod Chodovem 1267/7, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsané pod sp. zn. C 67392 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající”) realizované v souvislosti nebo na základě kupních či jiných smluv (dále jen „smlouvy“) uzavřených mezi Prodávajícím a třetími subjekty (dále jen “Kupující”) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce www.pneucr.cz (dále jen „e-shop“) a tvoří nedílnou součást takto uzavřených smluv.

 

V případech, kdy je Kupujícím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), platí pro takového Kupujícího ujednání těchto VDPP včetně ujednání týkající se výlučně spotřebitele.

V případech, kdy je Kupující právnickou osobou či fyzickou osobou uzavírající smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatel“), neplatí pro takového Kupujícího ujednání těchto VDPP týkající se spotřebitele.

 

Prezentace zboží a služeb Prodávajícím v e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu k dodávce tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), se nepoužije.

 

Objednávky zboží a služeb podléhají vždy  souhlasnému schválení Prodávajícím a mohou být Prodávajícím redukovány nebo zrušeny.

 

Ústní, telefonické a internetové objednávky, jakož i ústní, telefonické a e-mailové dohody se zástupci Prodávajícího jsou závazné teprve po odeslání objednávky a jejím potvrzení Prodávajícím. Objednávky realizované a potvrzené ze strany Prodávajícího v elektronických systémech jsou pro Kupujícího závazné, stejně jako by byly realizované a potvrzené písemnou formou.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

II. Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené za pomoci webových stránek Prodávajícího, může Kupující přistupovat do svého účtu. Z tohoto účtu může kupující provádět objednávání zboží a služeb.

Při registraci je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje a je povinen je při jakékoliv změně neprodleně aktualizovat. Kupující není oprávněn umožnit vytvoření uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit učet, pokud není používán déle jak 2 roky nebo v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze smlouvy či těchto VDPP.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a Prodávající si vyhrazuje právo na absenci možnosti přístupu k uživatelskému účtu ze strany Kupujícího, a to zejména při zajišťování jeho správy a údržby.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do webového rozhraní Prodávajícího nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Pokud se při užívání  webového rozhraní Kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Kupujícího na webové stránky Prodávajícího, a to bez jakékoliv náhrady.

Kupující bere na vědomí, že názvy a označení nabízeného zboží a služeb mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

III. Objednávání

Kupující může prostřednictvím e-shopu učinit objednávku zboží a služeb, která obsahuje druh zboží a služeb, jejich množství, kupní cenu, jakož i místo, termín a způsob dodání zboží a služeb. Tuto objednávku Kupující provede tak, že po výběru požadovaného plnění vložením do nákupního košíku objednávku odešle, přičemž následně obdrží od Prodávajícího na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o obdržení objednávky, resp. tzv. „rekapitulaci objednávky“. Kupující bere na vědomí, že rekapitulace objednávky není akceptací objednávky ze strany Prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky vyslovil souhlas se zněním těchto VDPP.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení či upřesnění objednávky, a to elektronickou či ústní nebo písemnou formou.

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop vždy prostřednictvím uživatelského účtu Kupujícího.

IV. Uzavření smlouvy

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením (akceptací) objednávky Prodávajícím, jež je zasláno Prodávajícím Kupujícímu elektronickou formou na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu.

Smlouvou ujednané smluvní podmínky lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VDPP uvedeno jinak.

V. Platební podmínky

Cenu objednaného zboží a služeb může Kupující uhradit Prodávajícímu:

a) v hotovosti při převzetí zboží a služeb;

b) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zboží a služeb.

 

V případech, kdy je Kupující podnikatelem, může Prodávající požadovat úhradu zálohy na kupní cenu zboží a služeb.

 

V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího k úhradě kupní ceny splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

Prodávající vystaví Kupujícímu doklad o prodeji zboží a o poskytnutí služby, a stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví Kupujícímu daňový doklad.

 

VI. Dodací podmínky

Dodání zboží a služeb se uskutečňuje jejich převzetím Kupujícím nebo předáním Kupujícím pověřené osobě. S dodáním zboží dochází současně k přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího.

 

Převzetí zboží a služeb potvrzuje Kupující na zakázkovém či dodacím listu, případně na vystaveném daňovém dokladu, který současně nahrazuje dodací list.

 

Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u Prodávajícího nebo u dodavatelů zboží nebo surovin) opravňují Prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku Kupujícího na náhradu škody. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního nebo prodejního  systému, nenese Prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží a služeb.

 

Dodané zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím.

 

Prodávající převezme bezplatně od Kupujícího opotřebované pneumatiky k ekologické likvidaci v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

A. V případech, kdy je Kupující spotřebitelem, platí, že

a) Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě dodávky po částech se tato lhůta počítá ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně u Prodávajícího, přičemž za splnění této podmínky se považuje i zaslání odstoupení od smlouvy formou elektronické komunikace na adresu info@pneucr.cz. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář uvedený v příloze těchto VDPP.

b) v případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího musí být zboží vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu, a to nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Kupující současně sdělí Prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, a Prodávající vrátí Kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, vždy však za podmínky, že došlo k vrácení zboží či jeho odeslání na adresu Prodávajícího, s tím, že náklady spojené s navrácením zboží ponese Kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

c) v případě, kdy má Kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím.

d) v případě, kdy je předmětem smlouvy dodání zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, nemůže Kupující od smlouvy odstoupit.

e) odstoupí-li Kupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Prodávající s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

B. V případech, kdy je Kupující podnikatelem, platí, že:

a) Kupujíci i Prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v ust. §§ 2001-2005 Občanského zákoníku.

b) Kupující i Prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy mimo důvody uvedené v předchozím odstavci i v těchto případech:

  • v případě porušení ustanovení těchto VDPP,
  • v případě porušení podmínek stanovených smlouvou,
  • v případě, že ohledně majetku Kupujícího bylo vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo přijato rozhodnutí o zrušení Kupujícího s likvidací,
  • v případě exekuce na majetek Kupujícího.

c) odstoupení od smlouvy je třeba provést písemně a zaslat druhé straně doporučeným dopisem nebo e-mailem. Odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost stran vyrovnat vzájemné závazky a pohledávky.

 

VIII. Záruka a reklamace

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, ustanoveními § 2099 až 2117 a ustanoveními § 2161 až 2174 Občanského zákoníku, a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží či služeb Kupujícím.

Záruční podmínky pro spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Prodávající poskytuje spotřebiteli na spotřební zboží záruku v rozsahu 24 měsíců.

Záruční podmínky pro podnikatele se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku při současném vyloučení ustanovení Občanského zákoníku určených pro spotřebitele, a to vždy dle podmínek v rozsahu stanoveném výrobcem zboží.

 

Kupující je oprávněn k uplatnění nároku z vadného plnění vůči Prodávajícímu, vždy za podmínek a způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Uplatnění nároku musí být provedeno vždy formou písemného reklamačního protokolu vystaveného Kupujícím na veškeré vadné zboží či služby, zjištěné v průběhu záruční lhůty. Reklamace se uplatňují na kterémkoliv prodejním místě Prodávajícího nebo poštou či prostřednictvím elektronické komunikace. Kupující bere na vědomí, že jeho nárok z vadného plnění je vyloučen v případě, že Kupujícím nebyla uhrazena v plném rozsahu kupní cena zboží či služeb.

 

Dodávky zboží nižší kvality se uskutečňují vždy s plným vyloučením nároku na záruku, pokud není v záručních a reklamačních podmínkách výrobce uvedeno jinak. Tyto dodávky lze uskutečnit pouze po předchozí dohodě Prodávajícího s Kupujícím.

 

Kupující je povinen prohlédnout si zboží při jeho převzetí a na zakázkovém či dodacím listu, případně na vystaveném daňovém dokladu, který současně nahrazuje dodací list, uvést veškeré vady zjistitelné při této prohlídce, včetně vad kvantitativních; jinak se má za to, že zboží bylo předáno bez vad a v odpovídajícím množství.

 

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; www.adr.coi.cz.

 

IX. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a případným marketingovým akcím Prodávajícího.

Žádné z poskytnutých osobních údajů Kupujícího nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí, dopravou či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání).

Prodávající postupuje vždy tak, aby Kupující jako subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Kupujícího jako subjektu údajů.

Veškeré osobní údaje Kupujícího, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu při realizaci objednávky a za účelem jejího splnění, jsou Prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (GDPR), jedná se zejména o jméno, příjmení, název společnosti, fakturační a dodací adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu, platební kontakt. Kupující dává odesláním objednávky svůj souhlas Prodávajícímu ke shromažďování, zpracování a uchovávání těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, včetně plnění reklamačních a záručních povinností, jakož i legislativních povinností (účetní a archivační povinnosti) a dále pro marketingové a reklamní účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to i prostřednictvím třetích stran - SMS zpráv), a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-shopu.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Kupujícím je platný po dobu 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

V rámci reklamačního řízení jsou od Kupujícího vyžadovány Prodávajícím následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat Prodávajícího o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající odstraní neprodleně závadný stav.

Prodávající může  zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování svých služeb. Při použití "cookies" či podobných nástrojů je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

 

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky dle sídla Prodávajícího.

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany výslovně sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 

V případech, kdy je Kupující podnikatelem, vylučuje se pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím použití ust. § 558 odst. 2 Občanského zákoníku a ust. § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

 

Tyto VDPP tvoří nedílnou součást smlouvy. Je-li některé ustanovení VDPP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení

 

Tyto VDPP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2020 a nahrazují dřívější všeobecné dodací a prodejní podmínky.

powered by Internetový obchod Ordis e-shop mapa stránek prohlášení o přístupnosti nastavení cookies klasická verze mobilní verze Kvalitní pneuservis s největší online síťí pneuservisů v ČR