(https://www.pneucr.cz/)

(VDPP) Všeobecné dodací a prodejní podmínky společnosti AutoCentrum ČR s.r.o.

 

(Rámcová kupní smlouva)

 

I. Všeobecné podmínky

Tyto Všeobecné dodací a prodejní podmínky (dále jen “VDPP”) platí pro všechny dodávky zboží a služeb AutoCentrum ČR s.r.o. (dále jen Prodávající”) obchodním partnerům (dále jen “Kupující”) a tvoří nedílnou součást kupních smluv.
 

Kupujícím předkládané odchylky od těchto VDPP jsou účinné jen, jsou-li písemně schváleny prodávajícím.


Objednávky Kupujícího zpracované pouze na základě  nabídkových ceníků a obecných informací na webových portálech nezavazují Prodávajícího k dodávce. Objednávky podléhají souhlasnému schválení Prodávajícím a mohou být Prodávajícím redukovány nebo zrušeny.
 

Ústní, telefonické a internetové objednávky, jakož i ústní, telefonické a emailové dohody se zástupci Prodávajícího jsou závazné teprve po písemném vystavení objednávky a potvrzení Prodávajícím. Objednávky realizované a potvrzené ze strany Prodávajícího v elektronických systémech jsou pro Kupujícího závazné, stejně jako písemné provedení.

 

II. Dodací podmínky

Dodání zboží se uskutečňuje převzetím zboží Kupujícím nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo předáním Kupujícím pověřené osobě. S dodáním zboží dochází současně k přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího.

Jednotlivé způsoby dopravy a dodací doby jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých prodávaných položek a s ohledem na kapacitu, dostupnost a dojezdové možnosti.

Vyúčtování dodávky (fakturace) se provádí neprodleně po uskutečnění dodávky podle cen na základě odsouhlasené objednávky. Faktury jsou vystavovány v prodejních místech a jsou předány Kupujícímu při odběru zboží nebo jsou Kupujícímu zaslány poštou či elektronicky.

Převzetí zboží potvrzuje Kupující na dodacím listu, případně na kopii faktury, která současně nahrazuje dodací list. Potvrzení převzetí zboží provede oprávněná osoba tak, že na doklad uvede hůlkovým písmem své jméno a příjmení, pracovní zařazení (funkci), připojí vlastnoruční podpis a případně I otisk razítka firmy Kupujícího. Dílčí dodávky při fakturačním prodeji v rámci uzavřené kupní smlouvy jsou přípustné.

Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u Prodávajícího nebo u dodavatelů Zboží nebo surovin) opravňují Prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku Kupujícího na náhradu škody. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního nebo prodejního  systému, nenese Prodávající zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Vrácení prodaného zboží je vyloučeno. Pokud bude výjimečně Prodávajícím odsouhlaseno vzít zboží zpět, bude dobropisována cena, která je platná ke dni vrácení zboží. Bude-li dodací cena nižší než platná aktuální cena bude dobropisována dodací cena.

Dodané zboží zůstává majetkem Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím pouze pro případ, kdy Prodávající uplatní výhradu vlastnického práva. Vrácení dodaného zboží z titulu výhrady vlastnictví není považováno za odstoupení od smlouvy.

Při prodlení Kupujícího s platbami za zboží je Prodávající mimo jiné oprávněn pozastavit další dodávky zboží.

Prodávající převezme bezplatně od Kupujícího neupotřebitelné pneumatiky k ekologické likvidaci v souladu se zněním Zákona o odpadech číslo 185/2001 Sbírky.

 

III. Objednávání

Cena  a termín realizace dodávky bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující realizaci objednávky, vyjma případu, kdy Kupující objednává ze sloupce „48+“ e-shopu. Při objednávce z tohoto sloupce e-shopu, není platná cena uvedená na e-shopu. Prodejní cena a termín dodání Zboží, bude Kupujícímu sdělena telefonicky nebo elektronickou poštou. Objednávat je možno následujícími způsoby:
a) prostřednictvím elektronického obchodu  Prodávajícího (dále jen „e-shop“) za pomoci založeného účtu a elektronickou poštou;
b) telefonicky nebo osobně na kterékoliv provozovně Prodávajícího. Objednávky přímo na některé z provozoven Prodávajícího lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby dané provozovny.

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop vždy prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího.

Délka doručování objednaného zboží a cena  je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v dalším kroku objednávky v rámci svého košíku.
 

IV. Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené za pomoci webových stránek Prodávajícího, může Kupující přistupovat do svého účtu. Z tohoto účtu může kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje a je povinen je při jakékoliv změně neprodleně aktualizovat. Kupující není oprávněn umožnit vytvoření uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit učet, pokud není používán déle jak 2 roky nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných podmínek).

V. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že na
e-shopu provozovaném Prodávajícím vybere požadované plnění (zboží, službu) a vše vloží  do nákupního košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat také pracovník Prodávajícího ať už přímo na kterékoliv provozovně, telefonicky nebo za pomoci emailové komunikace. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, způsob, termín a místo dopravy.
Kupní smlouva závazně vzniká až odesláním objednávky přes e-schop a následným potvrzením ze strany Prodávajícího za pomoci informativní zprávy nebo emailem na zadaný email ze strany Kupujícího.

Přílohou potvrzení je také odkaz na souhlas se znění všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny a dopravy) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VDPP uvedeno jinak.

VI. Platební podmínky

Pokud není uvedeno jinak, rozumějí se prodejní ceny Prodávajícího, všechny nabídky, fakturace a ostatní dokumenty  a korespondence v Kč.

 

Jako datum splnění platby se rozumí datum, kdy byla příslušná hotovost dána k dispozici Prodávajícímu nebo příslušná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného na faktuře. Při placení v hotovosti je místem plnění pro Kupujícího příslušné prodejní místo Prodávajícího. Limit pro hotovostní platby je max. 270.000,- Kč.

Realizace každé dílčí objednávky je limitována nepřekročením celkového kreditního limitu Kupujícího, dle uzavřené smlouvy.

Faktury jsou splatné do 10 dnů ode dne vystavení, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. Vystavení faktury je Prodávající povinen zajistit do 5 dnů po dodání zboží a zaslat ji buď poštou nebo elektronicky Kupujícímu. Při platbě předem lze zboží převzít nebo odeslat až po splnění platby.

Při opožděném placení Kupujícím je Prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Včasné nezaplacení faktury, s dobou prodlení přesahující 30 dnů, je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

Kterákoli smluvní strana je oprávněna s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v ust. §§ 2001-2005 Občanského zákoníku. Mimo zákonné důvody pro odstoupení může každá smluvní strana s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy v těchto případech:

v případě porušení těchto Všeobecných dodacích a prodejních podmínek,

v případě porušení podmínek stanovených smlouvou,

v případě, že ohledně majetku Kupujícího bylo vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo přijato rozhodnutí o zrušení Kupujícího s likvidací,

v případě exekuce na majetek Kupujícího.

Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemně a zaslat druhé straně doporučeným dopisem nebo emailem. Odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost stran vyrovnat vzájemné závazky a pohledávky.

 

VIII. Záruka a reklamace

Reklamace budou vyřizovány podle obecně platných Záručních a reklamačních podmínek výrobce zboží a podpůrně podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Kupující je oprávněn k uplatnění nároku na záruku vůči Prodávajícímu. Uplatnění nároku musí být provedeno formou písemného reklamačního protokolu vystaveného Kupujícím na veškeré vadné zboží, zjištěné v průběhu záruční lhůty. Reklamace se uplatňují na kterémkoliv prodejním místě Prodávajícíe, za pomoci elektronické komunikace nebo prostřednictvím e-schopu. Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena Kupujícím.

Dodávky zboží nižší kvality se uskutečňují vždy s plným vyloučením nároku na záruku, pokud není v záručních a reklamačních podmínkách výrobce uvedeno jinak. Tyto dodávky lze uskutečnit pouze po předchozí dohodě smluvních stran.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a do dodacího listu, případně na kopii faktury uvést všechny vady zjistitelné při této prohlídce, jinak se má za to, že Zboží vady nemá.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; www.adr.coi.cz.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

IX. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a případným marketingových akcí Prodávajícího.

Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí a dopravou či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), jedná se zejména o jméno, příjmení, název společnosti, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové a rekalmní účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran (SMS zpráv) a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního e-schopu.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Kupujícím je platný po dobu 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb. Při použítí "cookies" či podobných nástrojů je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

 

X. Závěrečná ustanovení

Pokud není stanoveno v těchto VDPP jinak, platí pro vzájemné vztahy příslušná ustanovení Občanského zákoníku. V případě rozhodování sporů s Kupujícím je k rozhodování sporů z kupní smlouvy místně příslušný obecný soud Prodávajícího bez ohledu na sídlo Kupujícího.

 

Tyto VDPP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a mohou být těmito smlouvami modifikovány. Podmínky dohodnuté v Rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VDPP. Kupující je povinen při každé změně provedené v Obchodním rejstříku nebo v Živnostenském oprávnění předložit nové doklady.

 

Tyto všeobecné dodací a prodejní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 1. 5. 2018 a nahrazují dřívější všeobecné podmínky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by Internetový obchod Ordis e-shop mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze